ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

IPPC -  Základní informace

Zveřejněno: 24.7.2018
Proces integrované prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) byl implementován do právního řádu České republiky 1. ledna 2003, zde se dozvíte hlavní informace o problematice integrované prevence.

 

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – IPPC) je pokročilým způsobem regulace průmyslových a zemědělských činností ve vztahu k životnímu prostředí. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se zabraňuje znečištění již před jeho vznikem volbou vhodných výrobních postupů, čímž dochází k úspoře nákladů na koncové technologie, spotřebovávané suroviny a energii.

 

Integrovaná prevence překonává princip složkového přístupu, který často vedl jen k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, a strategii koncových technologií, které odstraňují vzniklé znečištění převážně pomocí filtrů, odlučovačů a jiných čistících zařízení.

 

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

 

Praktickou aplikací principu IPPC je integrované povolování průmyslových a zemědělských zařízení. Pro získání integrovaného povolení musí právnická nebo fyzická osoba podnikající, provozující průmyslovou nebo zemědělskou činnost vymezenou v příloze č.1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, předložit příslušnou žádost na krajský úřad, který povolení vydává (v případě zařízení s vlivem na životní prostředí okolních států vydává povolení Ministerstvo životního prostředí). Integrované povolení nahrazuje většinu složkových povolení (např. v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady).

 

Ministerstvo životního prostředí spravuje informační systém integrované prevence, kde je k dosažení přehled aktuálních řízení, databáze všech vydaných integrovaných povolení a platných evropských i národních předpisů.

 

Cíle a principy IPPC:

        zabránit zvyšování znečišťování životního prostředí používáním preventivních a nápravných opatření

        zamezit přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé

        efektivně využívat suroviny, materiály a energii

        předcházet vzniku odpadů a zabezpečit jejich opětovné využití

        přijímat opatření nezbytná k předcházení haváriím a omezovat jejich případné následky

        snižovat administrativní náročnost pro podniky vydáním jednoho integrovaného povolení

        vyjednávat individuální podmínky povolení pro jednotlivé provozovatele

        zabezpečovat transparentnost správního řízení při vydávání integrovaného povolení vůči veřejnosti, možnost zapojení veřejnosti do rozhodovacího procesu

 

Informační systém integrované prevence


Informace k problematice BAT a BREF

  


Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO