ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

ISPOP -  O ISPOP

Zveřejněno: 24.5.2018
V tomto článku naleznete základní informace o ISPOP.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. 

 

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

 

Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

 

Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli evidencí z oblasti životního prostředí, přičemž povinnost podání hlášení je uložena v příslušných právních normách, které ukládají povinnost evidenci vést a ohlašovat. Povinností ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou povinnost hlášení kontrolovat. Evidence obsahují informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, evidence odpadů či např. likvidace elektrozařízení nebo evidence autovraků v příslušných zařízeních. Přehled jednotlivých hlášení je uveden zde.

 

Účelem sběru informací prostřednictvím uvedených hlášení je získání informací potřebných pro výkon státní správy v oblasti životního prostředí, jejímž primárním cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí.

 

Nastavení procesů ohlašování evidencí z oblasti životního prostředí probíhalo historicky nezávisle na sobě, což se vzhledem ke komplexnímu charakteru ochrany životního prostředí a zejména v kontextu rozvoje e-Governmentu ukázalo jako neefektivní, zejména s ohledem na vysokou pracnost při zpracování ohlášených informací.

 

Uvedené okolnosti vedly k potřebě změnit systém ohlašování, zjednodušit ho, elektronizovat a sjednotit. Výsledkem této snahy je systém ISPOP.

 

 

Ohlašování prostřednictvím ISPOP

Systém byl vyvinut v rámci projektu CISAŽP (Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí), který je spolufinancován z prostředků ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik, oblast podpory 5.1.

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností:

        poskytuje nástroje pro tvorbu hlášení, které jsou určeny k využití subjektům, kterým nastává ohlašovací povinnost – inteligentní elektronické formuláře,

        přijímá a eviduje hlášení, která odpovídají datovým standardům pro jednotlivé formuláře; datové standardy jsou zveřejněny na internetových stránkách ISPOP a umožňují zpracovat hlášení v technických prostředcích nezávislých na nástrojích ISPOP,

        formou autorizovaného přístupu do skladiště přijatých hlášení poskytuje zpracovaná hlášení institucím státní a veřejné správy popřípadě dalším státním institucím, které jsou pověřeny pracovat s ohlášenými informacemi,

        umožňuje automatizovanou strojovou výměnu přijatých informací se zákaznickými informačními systémy (informační systémy veřejné správy), které si tak již nemusejí potřebné informace vyměňovat složitě např. v listinné podobě nebo na datových nosičích,

        prostřednictvím elektronických účtů umožňuje všem uživatelům přístup do systému k relevantním informacím (hlášením) umožňuje jim např. stahovat příslušné dokumenty nebo sledovat stav přijatých hlášení,

        je plně v souladu s legislativou, která upravuje podávání evidencí (složkové zákony z oblasti životního prostředí, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Při budování ISPOP šlo v principu o vytvoření jediného ohlašovacího místa v prostředí internetu, prostřednictvím kterého budou plněny ohlašovací povinnosti dané právními předpisy v oblasti životního prostředí.

 

Za účelem ohlašování do ISPOP byla implementována formulářová technologie Adobe LiveCycle ES včetně serverového řešení pro příjem, uložení a distribuci dokumentů. Formuláře do ISPOP, reprezentující jednotlivé evidence podle složkových zákonů, jsou dokumenty ve formátu PDF s XML vrstvou umožňující strojové zpracování dat.

 

Základní vlastnosti ISPOP

Systém automaticky zpracovává standardizované elektronické dokumenty reprezentující jednotlivá hlášení (končí kolování dokumentů v listinné podobě). Systém archivuje všechna zpracovaná hlášení. Budou tak na jediném místě a snadno dohledatelná, strojově vytěžitelná a statisticky zpracovatelná. Všichni registrovaní uživatelé systému mají přístup k relevantním informacím a datům (ohlašovatelé, ověřovatelé, recenzenti) s možností vyhledávání ve skladišti hlášení.

 

Data jsou k dispozici pro využití různého charakteru v rámci výkonu státní správy, což typicky probíhá v tzv. zákaznických informačních systémech, které automaticky přebírají validní data z ISPOP pro následná statistická vyhodnocení (například IS odpadového hospodářství na CENIA (ISOH) nebo informační systém kvality ovzduší na ČHMÚ (ISKO). Jednou ze služeb poskytovaných ISPOP dalším informačním systémům je automatické předávání dat - ISPOP umožní, ať již hromadně nebo po jednom, přenést hlášení do těchto následných systémů, a to samozřejmě bez nutnosti ručního přepisování dat.

 

Účelem elektronizace a standardizace v ISPOP je automatizované zpracování hlášení, které povede ke zvýšení efektivity ohlašovacích procesů (zrychlení procesu, snížení formální chybovosti, snížení pracnosti - kontrolující na straně státní správy provádí pouze kontrolu obsahu, nezabývá se listinnými zásilkami nebo přepisem údajů do aplikace, kde s ohlášenými údaji dále pracuje). Tyto změny jsou plně v souladu s principy rozvoje e-Governmentu a vládou schválenou strategií Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Smart Administration.

 

 

Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO