ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

O portálu

CENIA -  Požádání o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. nebo 123/1998 Sb.

Zveřejněno: 29.10.2018
Povinnými subjekty, které mají ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

1.       Podání žádosti o informace

 

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

 

Ze žádosti musí být zřejmé:

 • kterému povinnému subjektu je určena, a že
 •  žadatel se domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona (konkrétně musí být uvedené podle kterého zákona).

Fyzická osoba uvede v žádosti:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a 
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a 
 • adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím ELEKTRONICKÉ PODATELNY povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

 

POZOR: Neobsahuje-li žádost výše uvedené náležitosti, případně není-li elektronická žádost podána podle následujícího odstavce, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

 

Kontakt pro poskytnutí informace:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Mgr. Helena Benešová

Vršovická 1442/65

Praha 10, 100 10

E-mail: helena.benesova@cenia.cz

 

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

Praha 10, 100 10

Identifikátor datové schránky: 9gsaax4

Elektronická podatelna: posta@mzp.cz

 

 

2.       Posouzení a vyřízení žádosti o informace

  

Postup při vyřizování žádostí, návrhu a jiných dožádání občanů podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

1.  Příjemce žádosti posoudí obsah každé podané žádosti a:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti osloveného subjektu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli,
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.

 

2.  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně. K tomu slouží formulář Žádost o poskytnutí informace, jehož vzor je k dispozici zde.

3.  Podmínky, za kterých je oslovený subjekt povinen, nebo muže požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem c. 106/1999 Sb.

4.  Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5 zákona c. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

 

 

Informacemi o životním prostředí ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí se rozumí: 

 

 • stav a vývoj životního prostředí, příčiny a důsledky
 • připravované činnosti a opatření
 • stav složek životního prostředí (voda, ovzduší, půda...)
 • využívání přírodních zdrojů
 • vliv staveb, činností a výrobků na lidské zdraví a životní prostředí
 • správní řízení ve věcech životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí
 • informace týkající se zvláště chráněných částí přírody
 • ekonomické a finanční analýzy použité při rozhodování (pořízené z veřejných prostředků)
 • strategie, programy, mezinárodní závazky, týkající se životního prostředí
 • zdroje informací o stavu životního prostředí
 • geneticky modifikované organismy
 • energie a různé druhy emisí
 • informace o stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života (pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí)
 • stav kulturních a architektonických památek (pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí)
 • zprávy o provádění a plnění předpisů v oblasti

 

Upozornění:

Žádosti o informace dle výše uvedených zákonů nejsou přijímány prostřednictvím informačního systému EnviHELP (helpdeskový systém).

 

 

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO