ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana ovzduší -  Aktuality v oblasti

Zveřejněno: 3.8.2018
Zde naleznete vybrané aktuality z oblasti ochrany ovzduší České republiky.

 

Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanoví kritéria udržitelnosti biopaliv, požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance, náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy včetně náležitostí dokumentace pěstitele biomasy podle § 21 odst. 9 zákona, náležitosti certifikátů podle § 21 odst. 1 až 3 zákona, základní hodnotu produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní pohonné hmoty a obsahové náležitosti zprávy o emisích.

Zdroj: Předkládací zpráva

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8V3EA9AX

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny

Hlavním cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je zapracovat ustanovení § 14 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Posuzovaný návrh nařízení vlády má za cíl stanovit následující úpravu pravidel pro nízkoemisní zóny, tj. konkrétně upravit třídění vozidel do emisních kategorií, které toto nařízení vlády definuje, dále uvést technickou specifikaci podoby emisních plaket včetně ochranných prvků a grafickou podobu emisních plaket a stanovit rámec pro distribuci těchto plaket.

Zdroj: Předkládací zpráva

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8U3DBZGP

Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Předkládaný návrh zákona zapracovává příslušné právní předpisy Evropské unie v oblasti ochrany klimatu a upravuje podmínky v oblasti obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, zejména postupný přechod od přidělování bezplatných emisních povolenek k systému nákupu povolenek v dražbách

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8QNAY5P1

Návrh vyhlášky o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla

Vyhláška transponuje ustanovení směrnice 1999/32/ES o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS, ve znění pozdějších změn, v části požadavků na kvalitu paliv používaných na plavidlech vnitrozemské plavby a plavidlech námořní plavby (která plují pod vlajkou České republiky). Uvedená směrnice začlenila do práva EU některá mezinárodní pravidla, jež byla dohodnuta v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO), zejm. ustanovení Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), a obsahuje přísnější pravidla týkající se obsahu síry v lodních palivech pro použití v oblastech, které potřebují zvláštní ochranu životního prostředí, tzv. kontrolních oblastech emisí oxidů síry v EU.

 

Vyhláška v souladu se směrnicí stanovuje:

1.      maximální dovolený obsah síry v lodním palivu pro plavidla námořní plavby a vnitrozemské plavby,

2.      požadavky na odběr vzorků a ověřování kvality lodních paliv, osvědčování kvality lodních paliv a ohlašování údajů o obsahu síry v lodních palivech.

 

Zdroj: Předkládací zpráva

 

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8V3ER6B2

Návrh vyhlášky o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, podrobnostech informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je úprava jedno ze základních pilířů ochrany ovzduší, kterým je posuzování úrovně znečištění ovzduší (imisní monitoring). Dále je tímto předpisem blíže upraven způsob informování veřejnosti o úrovni znečištění a rozsah informací poskytovaných při výskytu smogových situací. Předložený návrh se nedotýká přímo stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a povinností jejich provozovatelů. Upravuje podmínky, za jakých postupuje Ministerstvo životního prostředí resp. jím pověřená osoba – ČHMÚ.

Zdroj: Předkládací zpráva

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8V3EJP5M

Vyjádření MŽP k některým tvrzením dr. Seitlové k otázce pachových látek a řešení domácích topenišť

Tisková zpráva: 30.11.2011

http://www.mzp.cz/cz/news_111130_reakce

 

Zástupkyně ombudsmana RNDr. Jitka Seitlová napadla MŽP v pořadu Otázky Václava Moravce, že nesplnilo svou zákonnou povinnost a nevydalo vyhlášku stanovující emisní limity na pachové látky. Vydání této vyhlášky bylo jejími slovy prezentováno jako zásadní při řešení znečišťování ovzduší z lokálních topenišť v domácnostech. Z vyjádření RNDr. Seitlové vyplynulo zavádějící tvrzení, že kdyby tato vyhláška existovala, nemusela by být navrhována přímá kontrola domácností a tedy prolomení ústavně chráněného práva na nedotknutelnost obydlí.

 K této zavádějící tezi uvádí Ministerstvo životního prostředí následující:

        Stanovení emisních limitů na pachové látky a řešení znečištění ovzduší ČR způsobené domácími topeništi spolu naprosto nesouvisí. Emisní limity na pachové látky byly vždy uvažovány pouze pro průmyslové zdroje znečišťování ovzduší. Domácí topeniště by tím nebyla nijak dotčena, neboť jsou u nich emisní limity na pachové látky neaplikovatelné a stejně tak by u nich ani nebylo možné nákladné měření emisí pachových látek provádět.

        Ministerstvo životního prostředí řeší pachovou problematiku od roku 2002 (do té doby spadala pod resort Ministerstva zdravotnictví).

        Není pravdivé tvrzení, že k zákonu o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) nebyla vydána vyhláška týkající se pachových látek. V roce 2002 byla společně se zákonem o ochraně ovzduší přijata vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou byly mimo jiné stanoveny i emisní limity pro pachové látky. Tato úprava, nad rámec požadavků evropské legislativy, vyžadovala plnění emisních limitů pro zdroje znečišťování ovzduší, s výjimkou malých zdrojů (mezi něž patří i domácí kotle). Byly stanoveny jednotné obecné emisní limity pro pachové látky pro všechny zdroje, bez rozdílu typu technologie, ve výši 50 a 100 pachových jednotek (OUER.m-3).

        Emisní limity na pachové látky, které měly značně experimentální charakter, platily od roku 2002 do roku 2006, kdy byly zrušeny pro jejich neobjektivnost a v některých případech praktickou neaplikovatelnost. V praxi docházelo k situacím, kdy limity byly v některých případech plněny, ale přitom stále docházelo k obtěžování zápachem, nebo naopak měřením bylo zjištěno několikanásobné překročení stanovených limitů, ale přitom problém s pachovou zátěží nebyl evidován. Ukládání pokut za neplnění vymáhaných limitů tam, kde k obtěžování zápachem nedocházelo, ale přitom byly překračovány, se ukázalo jako neefektivní a nesmysluplné. V jiných případech bylo zjištěno, že plnění nastavených limitů bylo u některých technologií technicky a ekonomicky nedosažitelné, ani při aplikaci nejlepších dostupných technik.

        Na základě uvedených negativních zkušeností bylo vládou v roce 2005 v rámci tzv. ekoauditu Ministerstvu životního prostředí nařízeno limity zrušit a hledat jiný způsob regulace pachových látek.

        V roce 2006 byla vydána vyhláška č. 362/2006 Sb., která na rozdíl od předchozí právní úpravy nestanovila emisní limity, ale stanovila postup při řešení obtěžování zápachem nad přípustnou míru. Tato vyhláška platí dodnes.

        V souladu s výše uvedenými předpisy dále došlo k tomu, že v období let 2007-2009 musely zdroje, které by mohly být potenciálně zdrojem pachové zátěže, proměřit emise pachových látek, s cílem budoucího stanovení specifických emisních limitů. Na základě provedené analýzy získaných dat se však ukázalo, že stanovení specifických emisních limitů pro pachové látky do právních předpisů není vhodným řešením (mj. z důvodu řádově rozdílných výsledků u stejných typů technologií), a že se tato problematika musí řešit individuálně.

        Ministerstvo dlouhodobě poukazuje na to, že zásadní roli při řešení pachové problematiky a především její prevenci hraje vhodné umístění zdroje společně se stanovením konkrétních podmínek provozu v povolení k provozu a v provozním řádu - vhodné umístění zdroje v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Nejproblematičtějšími zdroji z hlediska pachové zátěže jsou některé zemědělské provozy (chovy hospodářských zvířat) a vybrané průmyslové zdroje (např. potravinářské provozy, bioplynové stanice atd.). Nezastupitelnou úlohu v řešení pachového obtěžování musí mít proto územní plánování, a to nejen při umisťování nových zdrojů pachových látek, ale i opačně nepovolování přibližování obytné zástavby k již existujícímu zdroji.

        Evropská legislativa v současné době nestanovuje emisní limity, emisní faktory ani imisní limity pro pachové látky, zároveň není jednotně stanovena metodika pro provádění rozptylových studií pro pachové látky. Evropské státy řeší pachové látky individuálně, většinou mimo rámec právních předpisů, na základě odborných metodik a doporučení jak v konkrétních individuálních případech postupovat. Je třeba si uvědomit, že není možné stanovit jeden typ postupu či dokonce jeden typ limitu pro všechny typy zdrojů.

        Vyžadování plnění závazných emisních limitů sebou přináší nadměrné finanční náklady spojené s prokazováním jejich plnění. V České republice existuje jen omezený počet autorizovaných osob, které stanovení koncentrace pachových látek provádí. Prokazování je velmi nákladné (v řádu desítek tisíc korun), nepovažujeme proto za adekvátní těmito náklady zatěžovat ani státní rozpočet ani dávat k proplacení fyzických osobám, jejichž zdroj by měl být takto „kontrolován“.

        Nejsou známy jednoznačné emisní ani imisní limity, které by bylo možno stanovit ve vztahu k pálení paliv v domácích kotlích. V praxi bychom se tak mohli vrátit do situace, kdy by byly stanoveny neobjektivní a těžko prokazatelné limity. Nebo by docházelo k situacím, že by lidé byli pokutováni za překračování závazných limitů, aniž by ale jinak porušovali zákonem stanovené povinnosti – je evidentní, že i při správném spalování uhlí či biomasy dochází k pachové zátěži.

        Další otázka je samotné provádění měření pachových látek, které by stejně znamenalo nutnost přístupu k obydlí či na soukromé pozemky.

        U malých spalovacích zdrojů, které jsou umístěny v domácnostech, má význam dbát na technický stav a typ kotle, jehož výrobce musí garantovat plnění stanovených emisních standardů a dále na provozní kázeň – pravidelné revize, čištění kotlů, spalování jen povoleného typu paliva apod. Toto připravovaný pozměňovací návrh řeší a kontroly v domácnostech by měly být až nejkrajnějším řešením v jinak neřešitelných případech.

        Návrh nového zákona o ochraně ovzduší pojímá problematiku pachových látek jiným způsobem, než dosud platný zákon č. 86/2002 Sb. - neodděluje pachové látky od znečišťujících látek a dává tak možnost aplikovat všechny obecné nástroje určené k regulaci znečišťujících látek využitelné i pro látky pachové. I zde se uplatní smysl individuálního přístupu ke zdrojům – myšleno zejména průmyslovým.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

 

 

Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Předkládaný návrh představuje komplexní revizi právní úpravy obsažené v platném zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je zajištění takové kvality ovzduší, která nepředstavuje zdravotní rizika a rizika pro ekosystémy, zavedení individuálního přístupu ke zdrojům znečišťování a snížení nadbytečné administrativní zátěže a zákonných povinností pro jednotlivé subjekty. Jedním ze základních důvodů k přijetí nové úpravy je i nutná transpozice aktuálních předpisů Evropských společenství

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN7VSCADHH

 

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK7V5BMXUD

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky

Návrh vyhlášky je stručný a spíše technický, doplňuje do vyhlášky č. 337/2010 Sb. tři body ze směrnice 2008/112, jejichž platnost je stanovena až ode dne 1. června 2015, přesto však již nyní musí být promítnuty do vnitrostátní legislativy. Těmito body se do vyhlášky doplňuje zejména dělení těkavých organických látek pro účely vyhlášky nejen podle vět označujících specifickou rizikovost (tzv. R-věty), ale také podle nových standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H-věty).

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=KORN8JFBJVHM

 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu potřeby transpozice směrnice 2009/30/ES, která pro členské státy zavádí povinnost zajistit, aby plynové oleje pro používání plavidly vnitrozemské plavby a rekreačními plavidly mohly být na jejich území uváděny na trh pouze tehdy, pokud maximální obsah síry v těchto plynových olejích nepřekročí 10 mg/kg.

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8DJBM8AP           

 

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8BZKSR8V

 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Transpozice právního předpisu ES upravujícího použití biopaliv jako složek automobilových benzinů, motorové nafty a dalších (směsných) paliv sloužících k pohonu motorových vozidel, a stanovujícího kriteria udržitelnosti biopaliv.

http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK88DANF90

 

 

 

Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO