ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana ovzduší -  Základní informace

Zveřejněno: 7.8.2018
Dozvíte se základní informace o oblasti ochrany ovzduší

Stav a kvalita ovzduší je jednou z nejdůležitějších a nejviditelnějších složek životního prostředí.
 V devadesátých letech 20. století bylo v České republice investováno mnoho finančních prostředků do snížení emisí (zejména z velkých elektráren), čímž došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší, která v některých regionech do té doby patřila k nejhorším na světě. Rozvoj průmyslu a nárůst dopravy po roce 2000 způsobily, že se kvalita ovzduší v České republice začala opět zhoršovat. V nezanedbatelné míře k tomu přispívá také neodpovědné chování lidí, kteří k topení v domácnostech používají nekvalitní paliva či dokonce komunální odpad a vypouští tak do ovzduší nebezpečné látky. Největší problém v současné době představuje jemný prach. Ministerstvo životního prostředí v roce 2007 zpracovalo Národní program snižování emisí ČR, který následně schválila vláda. Tento dokument obsahuje několik klíčových opatření, která přispějí ke zlepšení současného stavu a k ochraně životního prostředí a zdraví lidí.
 

Do hlavních oblastí ochrany ovzduší patří zejména:
• sledování a zajišťování kvality ovzduší
• stanovení podmínek pro provoz zdrojů znečišťování ovzduší
• stanovení poplatkových povinností za znečišťování ovzduší
• stanovení podmínek pro spalování odpadních olejů a odpadů
• stanovení podmínek pro uvádění paliv na trh
• stanovení podmínek pro nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny
• přidělování autorizací pro měření
 

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (dále jen nařízení). Nařízení stanovuje přípustné úrovně znečištění ovzduší (imisní limity, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle) pro celkem třináct znečišťujících látek, které mají prokazatelně škodlivé účinky na lidské zdraví, ekosystémy a vegetaci.
 

s redakční úpravou převzato z http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi
 

Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO