ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana ovzduší -  Základní informace

Zveřejněno: 6.1.2021
Dozvíte se základní informace o oblasti ochrany ovzduší

 

Stav a kvalita ovzduší je jednou z nejdůležitějších a nejviditelnějších složek životního prostředí.

 

V devadesátých letech 20. století bylo v České republice investováno mnoho finančních prostředků do snížení emisí (zejména z velkých elektráren), čímž došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší, která v některých regionech do té doby patřila k nejhorším na světě. Rozvoj průmyslu a nárůst dopravy po roce 2000 způsobily, že se kvalita ovzduší v České republice začala opět zhoršovat. V nezanedbatelné míře k tomu přispívá také neodpovědné chování lidí, kteří k topení v domácnostech používají nekvalitní paliva či dokonce komunální odpad a vypouští tak do ovzduší nebezpečné látky. Největší problém v současné době představuje jemný prach. Ministerstvo životního prostředí v roce 2007 zpracovalo Národní program snižování emisí ČR, který následně schválila vláda. Tento dokument obsahuje několik klíčových opatření, která přispějí ke zlepšení současného stavu a k ochraně životního prostředí a zdraví lidí.
 

Do hlavních oblastí ochrany ovzduší patří zejména:
• sledování a zajišťování kvality ovzduší
• stanovení podmínek pro provoz zdrojů znečišťování ovzduší
• stanovení poplatkových povinností za znečišťování ovzduší
• stanovení podmínek pro spalování odpadních olejů a odpadů
• stanovení podmínek pro uvádění paliv na trh
• stanovení podmínek pro nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny
• přidělování autorizací pro měření
 

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší a provoz zdrojů znečišťování ovzduší je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ministerstvo životního prostředí se podílí také na ochraně ozonové vrstvy Země před látkami, které způsobují její poškozování (např. freony). V důsledku ztenčování ozonové vrstvy proniká na zemský povrch nebezpečné ultrafialové záření, které může způsobovat vznik nebezpečných onemocnění. Snižování emisí těchto látek je jedním z nejúspěšnějších světových projektů v oblasti ochrany životního prostředí.

 

 

s redakční úpravou převzato z http://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi

 

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO