ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana přírody -  Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Zveřejněno: 14.8.2018
Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále je zákon), chráněny před poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez ohledu na jejich druh a původ. Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně vede k jejich odumření.

Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.

Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou rozhodnutí. Zákon však také stanovuje výjimky, kdy povolení není třeba (§ 8 odst. 2, 3 a 4 zákona). Ministerstvo životního prostředí v souladu se zmocněním § 8 odst. 3 stanovilo vyhláškou č.189/2013 Sb, o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, velikost, případně jinou charakteristiku dřevin, pro jejichž kácení není povolení třeba.

Kácení dřevin nelze podle zákona nařídit, výjimku však představují případy nakažení dřevin epidemickými chorobami.

 

Aktuální informace

Ve Věstníku MŽP, ročník XXVII, částka 11, prosinec 2017 (str. 30–52) byla vydána aktualizovaná Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, která nahrazuje Metodický pokyn k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, zveřejněný ve Věstníku MŽP, ročník XXVII, částka 3, březen 2017, str. 1–20.

Doporučený způsob péče o dřeviny je popsán ve schválených Arboristických standardech, které jsou součástí Standardů péče o přírodu a krajinu, postupně vydávaných Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Jako metodickou podporu zejména pro úředníky, kteří rozhodují ve správním řízení o žádosti o kácení dřevin, ale také pro vlastníky a správce dřevin, kteří uvažují o jejich kácení, vydala Arnika (zapsaný spolek) publikaci Dřeviny rostoucí mimo les – jak je chránit a co dělat, když je nutné kácet.

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO