ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana vod -  Ochrana před povodněmi

Zveřejněno: 15.1.2019
Ochrana před povodněmi zahrnuje celý soubor činností a opatření k předcházení a zvládnutí povodňových rizik v ohroženém území, a to jak dlouhodobá opatření (systematická prevence), tak operativní opatření vázaná na konkrétní povodňovou situaci. Základní právní normou je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). Problematika ochrany před povodněmi je obsahem hlavy IX tohoto zákona.

Hlavní zdroje informací k povodňové problematice:

  • webové stránky Ministerstva životního prostředí jako ústředního povodňového orgánu
  • webové stránky Povodňového informačního systému POVIS
  • webový portál Českého hydrometeorologického ústavu a jeho hlásné a předpovědní povodňové služby
  • webový portál meziresortního projektu Informačního systému veřejné správy – VODA

 

 

Financování

Ochrana před povodněmi je jednou z priorit veřejného zájmu pro obyvatelstvo a národní hospodářství, a proto hlavním finančním zdrojem jsou prostředky státního rozpočtu a fondů EU za spolufinancování z některých dalších, zejména veřejných, finančních zdrojů. Primárně by měly být čerpány evropské fondy. Pro opatření, která není možné financovat z evropských fondů, vznikají doplňkové národní programy. Resort Ministerstva životního prostředí a resort Ministerstva zemědělství by měly plánovat dostatečné množství finančních prostředků na realizaci vhodných opatření ve svých rozpočtových kapitolách a to tak, aby nedocházelo k překryvům mezi evropskými a národními tituly.

Rubrika financování obsahuje informace a přehled národních a evropských dotačních titulů Ministerstva životního prostředí, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na ochranu před povodněmi, či na likvidaci škod po proběhlých povodních.

 

1) Operační program životního prostředí

2) Národní program životního prostředí

3) Likvidace povodňových škod

  

Systematická prevence

Systematická prevence ochrany před povodněmi zahrnuje opatření dlouhodobého charakteru jako je plánování, stanovování záplavových území, investiční činnost a přípravu těchto opatření. Hlavním cílem opatření je snižování negativních dopadů povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost.

Termín systematická prevence se objevuje ve vodním zákoně z roku 2001, i když kořeny systematické prevence v praxi sahají hluboko do minulosti. Jako počátek „moderního plánování protipovodňových opatření“ lze považovat činnost vodních družstev dle říšského vodního zákona z roku 1870 a navazujících zemských zákonů.

Důležitým mezníkem v rámci systematické prevence se také stalo schválení evropské Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v roce 2007 (tzv. Povodňová směrnice). Informace o implementaci Povodňové směrnice jsou k dispozici zde.

Stáhněte si...

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO