ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana vod -  Základní informace

Zveřejněno: 7.8.2018
Cílem státní politiky v oblasti vodního hospodářství je zajištění udržitelného hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky. V tomto článku naleznete základní popis vodního hospodářství zaměřeného na problematiku ochrany vod.

Cílem státní politiky v oblasti vodního hospodářství je zajištění udržitelného hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky. Zejména zajištění souladu požadavků všech forem užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod pak vycházejí z tzv. Rámcové směrnice EU o vodní politice, dalších směrnic z oblasti voda a z obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj.

 

Oblast vodního hospodářství patřící do gesce resortu životního prostředí zahrnuje zejména:

 • ochranu množství a jakosti povrchových a podzemních vod,
 • ochranu před povodněmi,
 • plánování v oblasti vod na národní a mezinárodní úrovni včetně programů opatření,
 • mezinárodní spolupráci v oblasti ochrany vod,
 • ekonomické, finanční a administrativní nástroje v ochraně vod,
 • tvorbu legislativy a norem v oblasti ochrany vod.

 

Text poupraven z http://www.mzp.cz/cz/voda

 

Odborné subjekty pro oblast ochrany vod:

 

 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i. je veřejná výzkumná instituce, která se podílí svojí výzkumnou, odbornou a publikační činností na tvorbě vodního hospodářství a ochrany vod ČR.
 • Český hydrometeorologický ústav je příspěvková organizace, jejímž účelem je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.
 • Česká inspekce životního prostředí je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Svou činnost vykonává v pěti oblastech: ochrana ovzduší, ochrana vod, odpadové hospodářství, ochrana přírody a ochrana lesa a integrovaná prevence znečištění IPPC.
 • Agentura ochrany přírody a krajiny je organizační složka státu, zřízená ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky. Odborná činnost AOPK ČR je na ředitelství se sídlem v Praze rozdělena do tří sekcí, na sekci ochrany přírody a krajiny, sekci dokumentace přírody a krajiny a sekci informatiky, jejichž aktivity se dále rozlišují podle jednotlivých odborů.

 

 

Odkazy na Informační systémy:

 

Informační systém monitoringu ARROW umožňuje ukládání a zpracování výsledků programů monitoringu týkajících se sledování chemického a ekologického stavu vod dle požadavků Směrnice Rady č. 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnosti Společenství v oblasti vodohospodářské politiky (Rámcová směrnice) a jejich zveřejnění pro laickou i odbornou veřejnost. IS ARROW provozuje ČHMÚ jako Národní referenční středisko pro monitoring v rámci činností zajišťovaných pro MŽP.

Hydroekologiský informační systém přispívá ke zvýšení pohotovosti, kvality a objektivnosti při poskytování informací pro rozhodování kompetentních orgánů všech úrovní a umožňuje kvalifikované informování veřejnosti o stavu životního prostředí se zaměřením na vodu, jako jeho základní složku.

Povodňový informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední radě zajistit jednotné formáty předávaných informací.

ISVS - VODA je meziresortní projekt, jehož hlavním cílem je jednotná prezentace informací z oblasti vod v gesci všech ústředních vodoprávních úřadů ČR a poskytnutí odborné i laické veřejnosti dostatek věrohodných a relevantních informací o vodách pro rozhodování, vzdělávání a obecnou informovanost, pokud možno unifikovaně, efektivně a na jednom místě.

 

 

Mezinárodní spolupráce

 

Voda nerespektuje administrativní hranice. Problémy, které nastanou v oblasti vodního hospodářství na území jednoho státu, se mohou stát problémem dalších států ležících v dolních částech povodí. Nejlépe viditelným příkladem takového problému jsou povodně. Stejně tak opatření realizovaná v rámci jednoho regionu mohou mít vliv na regiony sousední. Tato skutečnost se významně projevuje v rámci mezinárodních vztahů. Snahou České republiky je udržovat tyto vztahy na takové úrovni, aby se vodohospodářské problémy České republiky projevovaly na území jiných států v co nejmenší míře a opatření provedená českou stranou na jejím území neměla pokud možno negativní dopad na sousední státy.

Přestože Česká republika není přímořským státem, podílí se touto spoluprací rovněž na snižování znečištění Severního, Černého a Baltického moře.

Mezinárodní spolupráce České republiky v ochraně vod vycházející z mezinárodních dohod, smluv a úmluv je založena na principu komplexní ochrany povrchových a podzemních vod v ucelených hydrologických povodích nebo hydrogeologických rajonech.

Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru o Mezinárodní spolupráci České republiky v ochraně vod, jejíž elektronická verze je ke stažení (PDF, 75 MB) .

 

 

Ochrana před povodněmi

 

Ochrana před povodněmi vychází z dokumentu Strategie ochrany před povodněmi na území ČR, který byl schválen vládním usnesením č. 382 ze dne 19. dubna 2000. Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány, které se řídí povodňovými plány. Povodňovými orgány při povodni jsou povodňové komise (PK), které spolupracují se složkami Integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky,zdravotnická záchranná služba, policie České republiky aj.).

Hlavní zdroje informací k povodňové problematice:

 • webové stránky Ministerstva životního prostředí jako ústředního povodňového orgánu
 • webový portál meziresortního projektu Informačního systému veřejné správy – VODA
 • webový portál Českého hydrometeorologického ústavu a jeho hlásné a předpovědní povodňové služby

 

Na Ministerstvo životního prostředí se obracejí občané i úřady s dotazy ohledně Povodňových map od České asociace pojišťoven a jejich vztahu k stanoveným záplavovým územím.

 

  

 

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO