ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Odpadové hospodářství -  Co s domácími odpady?

Zveřejněno: 4.1.2021
Komunální odpad, který není vytříděn a využit, představuje ztrátu materiálů a energií. Důležitou roli při zlepšování nakládání s komunálními odpady hraje přístup každého z nás – snaha o předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizaci, vytřídění a následné využití. Zde naleznete pár důležitých informací o třídění odpadů.

 

 

 

 

 

 

 

Každý z nás může ovlivnit nejen množství komunálního odpadu, které vyprodukuje, ale i způsob, jak s ním bude po jeho vzniku nakládáno. Předně se snažme vzniku odpadu předcházet. Již při výběru výrobků či služeb rozhodujeme o tom, kolik odpadu vznikne. Vhodným výběrem můžeme jeho množství snížit, stejně tak můžeme upřednostňovat materiály, které jsou pak snadněji recyklovatelné. Snažme se dívat na odpad jako na zdroj dalších surovin, materiálů a energií.

 

 

 

 

Proč třídit?

Stejně důležitou roli, jakou má legislativa vytvářející systém pro nakládání s odpady, hraje také přístup každého z nás, občanů. Na jedné straně máme možnost vzniku odpadu předcházet a minimalizovat ho. Na straně druhé, když už odpad vznikne, můžeme jej vytřídit.

Odpad, který nevytřídíme, ve většině případů skončí na skládce a díky tomu přicházíme o materiál a energii v odpadu obsažené. Takto nevyužitý odpad je pak nutné nahrazovat novými zdroji, které jsou ve většině případů neobnovitelné, a jejich získávání s sebou nese poškozování životního prostředí ve všech jeho složkách. To znamená, že čím více odpadů se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů bude nutné vytěžit k výrobě nových výrobků. Současně se tak podaří zachytit zdraví nebezpečné látky, které jsou obsaženy v některých výrobcích. Takové látky lze pak využít, případně ekologicky odstranit ty, které jsou nevyužitelné.

 

 

 

 

Jak snížit svůj dopad na životní prostředí?

Existuje mnoho možností, jak snížit svoji produkci odpadů a vliv na životní prostředí...

 

 

 

 

 

Ovlivňovat stav životního prostředí může každý občan svým odpovědným přístupem. Občan jako spotřebitel má možnost volby, který výrobek upřednostní, a tím má možnost nepřímo ovlivňovat výrobce.

Každý svým chováním přímo ovlivňuje, co se bude s odpadem dále dít. Pokud je odpad správně vytříděn, je umožněno jeho znovuvyužití v podobě druhotné suroviny a ušetření primárních zdrojů v podobě surovin, energií a materiálů. V opačném případě je odpad uložen na skládku nebo spálen v zařízení na energetické využití odpadů (produkce tepelné a elektrické energie).

 

 

 

 

Co sdělují symboly na výrobcích?

 

 

 

 

Pro rozlišení druhu materiálu, ze kterého byly obaly vyrobeny, se používají číselné identifikační kódy nebo písmenné identifikační kódy podle následujících tabulek.

 

 

 

 

Identifikační kódy pro odlišení druhů materiálů** (Zdroj: ČSN 77 0052-2)