ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Odpadové hospodářství -  Základní informace

Zveřejněno: 7.8.2018
Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské společnosti. Článek poskytuje základní informaco o oblasti odpadového hospodářství v České republice.

  

 

Odpady

Odpady provázejí lidstvo od pradávna. Jsou produktem prakticky veškeré lidské činnosti. Vznikají při průmyslové činnosti, stavební činnosti, zemědělství, dopravě a při běžném životě člověka v konzumní společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou produktem prakticky všech obyvatel.

Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Základní pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními předpisy. Cíle pro nakládání s odpady a opatření pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky (POH ČR) pro období 2015 – 2024, který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Jeho plnění bude vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotících zpráv. S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství krajů a plány odpadového hospodářství obcí v ČR.

Za účelem pravidelného vyhodnocení odpadového hospodářství, a pro získání podkladů pro správní a kontrolní činnost, je v odpadovém hospodářství vedena evidence, umožňující v souladu s evropskými předpisy získat podrobné informace o produkci a nakládání s odpady. Získané informace jsou důležitým podkladem pro další plánování v oblasti odpadového hospodářství, legislativní činnost i pro poradní orgány ministra, mezi které patří např. Rada pro odpadové hospodářství ČR, složená z předních odborníků všech resortů i nestátní sféry. Oblast nakládání s odpady zahrnuje také přeshraniční přepravu odpadů z ČR a do ČR či přes její hranice. Přeshraniční přeprava je upravena právními předpisy EU a je povolována v rámci správního řízení tak, aby byly minimalizovány její rizika a dopady na životní prostředí.

 

 

Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO