Centrální registr životního prostředí

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

Systém evidence a přepravy nebezpečných odpadů

Systém hodnocení nebezpečných vlasností odpadů

Informační systém odpadového hospodářství

Systém integrované prevence a omezování znečištění

Databáze odborně způsobilých osob